DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Adams Resources & Energy Inc.

Adams Resources and Energy, Inc. and its subsidiaries engage in the marketing of crude oil, natural gas, and petroleum products in Houston, Texas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Adams Resources & Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Basic Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services