DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Lannett Co. Inc.

Lannett Company, Inc. develops, manufactures, packages, markets, and distributes generic pharmaceutical products sold under generic chemical names in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lannett Co. Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LCI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare