DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Cheniere Energy Inc.

Cheniere Energy, Inc. engages in the development, construction, ownership, and operation of onshore liquefied natural gas (LNG) receiving terminals and natural gas pipelines in the Gulf Coast of the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cheniere Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LNG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials