DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của National HealthCare Corporation

National HealthCare Corporation, operates and manages long-term health care centers, and associated assisted living and independent living centers in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National HealthCare Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NHC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Long-Term Care Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare