DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Card Factory PLC

Card Factory plc operates as a specialist retailer of greeting cards. The company designs, produces, and sells greeting cards, dressings, and related gift items. It operates through two segments, Card Factory and Getting Personal.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Card Factory PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CARD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Retail, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods