DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pacific Mercantile Bancorp

Pacific Mercantile Bancorp operates as the holding company for Pacific Mercantile Bank that provides banking services to small and medium-size businesses, professionals, and the general public primarily in Orange, Los Angeles, San Bernardino, and San Diego counties of California. It offers various deposit products that include noninterest-bearing and interest-bearing checking accounts, money market and savings deposits, and certificates of deposit.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pacific Mercantile Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PMBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial