DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Renewable Energy Group

Renewable Energy Group, Inc. is a leading North American advanced biofuels producer and developer of renewable chemicals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Renewable Energy Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REGI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials