DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Innergex Renewable Energy Inc.

Innergex Renewable Energy Inc. is an independent developer and operator of renewable power generating facilities. Innergex Renewable Energy Inc. is one of the most active in the Canadian renewable power industry with a focus on hydroelectric and wind power projects.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Innergex Renewable Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities