DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

TÊN CÔNG TY
Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ