DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Tiền (tên cũ CTCP May Phú Thành)

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Tiền (tên cũ CTCP May Phú Thành)

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH PKF Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần