Điều khoản sử dụng

Khi Người sử dụng (“NSD”) sử dụng thông tin và dịch vụ trên website KRESTON.VN và tất cả cả các sub-domains (“website”, “KVN”) là NSD chấp nhận Điều khoản sử dụng này, kể cả những thay đổi về sau.

NSD chấp nhận sử dụng dịch vụ là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. KVN không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng trong quá trình vận hành, vận dụng, suy diễn các thông tin trên website.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA KRESTON (VN)

  • Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ việc sử dụng của NSD.
  • Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ website, hoặc nội dung những trang web đó.
  • Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website.

THỰC HIỆN

Các thông báo và khuyến cáo trên website sau này là bộ phận bổ sung cho Điều khoản sử dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 18/08/2020.