DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Blonder Tongue Laboratories Inc.

Blonder Tongue Laboratories, Inc. designs, manufactures, and supplies encoding, digital transport, and broadband products for the cable market in the United States

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Blonder Tongue Laboratories Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BDR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Processing Systems & Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology