DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Eldorado Gold Corp

Eldorado Gold Corporation,engages in the discovery, exploration, development, production, and reclamation of gold properties in Brazil, the People’s Republic of China, Greece, and Turkey. It operates the Kisladag gold mine in Turkey; the Jinfeng, Tanjianshan, and White Mountain gold mines in the People’s Republic of China; and the Vila Nova iron ore mine in Brazil.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Eldorado Gold Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EGO

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials