DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Evolution Petroleum Corp.

Evolution Petroleum Corporation engages in the acquisition, exploitation, and development of properties for the production of crude oil and natural gas in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Evolution Petroleum Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EPM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials