DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Espey Manufacturing & Electronics Corp.

Espey Mfg. & Electronics Corp. designs, manufactures, and tests electronic equipment used primarily in military and industrial applications in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Espey Manufacturing & Electronics Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ESP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology