DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Full House Resorts Inc.

Full House Resorts, Inc., together with its subsidiaries, develops, manages, invests in, and owns gaming-related enterprises.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Full House Resorts Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FLL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services