DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của MGT Capital Investments, Inc.

MGT Capital Investments, Inc., engages in the medical imaging business in United Kingdom, other parts of Europe, the United States, Japan, and China.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MGT Capital Investments, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGT

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Conglomerates

LĨNH VỰC / SECTOR
Conglomerates

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.