DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Mid Penn Bancorp Inc.

Mid Penn Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Mid Penn Bank that provides a range of commercial banking and trust services to small and middle market businesses, high net worth individuals, and retail consumers in Pennsylvania.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mid Penn Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MPB

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial