DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của National Health Investors Inc.

National Health Investors, Inc., a real estate investment trust (REIT), invests in health care properties, primarily in the long-term care industry in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Health Investors Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NHI

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial