DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Adelaide Brighton Limited

Adelaide Brighton Limited is involved with the manufacture and distribution of cementitious, lime, ready mixed concrete and concrete products and materials in Australia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Adelaide Brighton Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ABC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Building Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials