DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Credit Corp Group Limited

Credit Corp Group Limited, a receivables management company, provides debt purchase and debt collection services. The company purchases consumer and small business debts from Australian and New Zealand banks, finance companies, and telecommunication companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Credit Corp Group Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CCP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services