DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của GDI Property Group Ltd

GDI Property Group Limited is an Australia-based real estate investment trust (REIT). The Company is an integrated, property and funds management company. The Company is focused in ownership, management, refurbishment, leasing and syndication of office properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
GDI Property Group Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GDI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial