DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hotel Property Investments Ltd

Hotel Property Investments Limited owns and leases various properties in Australia. It owns 48 properties, including 41 pubs, 7 detached bottle shops, and other on-site specialty stores in Queensland and South Australia. The company is based in Melbourne, Australia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hotel Property Investments Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HPI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial