DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Iluka Resources Limited

Iluka Resources Limited offers exploration, project development, mining, processing, and marketing of mineral sands products. The company operates through Australia, United States, and Mining Area C segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Iluka Resources Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ILU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials