DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Incitec Pivot Limited

Incitec Pivot Limited, manufactures, trades in, and distributes fertilizers, industrial explosives, and chemicals. The company operates in Fertilisers and Explosives segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Incitec Pivot Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IPL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Agricultural Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials