DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Logistics Development Group plc

Logistics Development Group plc provides logistics solutions in the United Kingdom and continental Europe. The company also offers end-to-end supply chain, transport, warehousing and e-fulfilment solutions. It provides its solutions under the Eddie Stobart, iForce, and The Pallet Network brands. The company was formerly known as Eddie Stobart Logistics plc and changed its name to Logistics … More Development Group plc in February 2021. Logistics Development Group plc was founded in 1970 and is based in London, the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Logistics Development Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LDG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.