DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của McMillan Shakespeare Limited

McMillan Shakespeare Limited provides salary packaging, vehicle leasing administration, fleet management, and retail finance services in Australia, the United Kingdom, and New Zealand. The company operates through three segments: Group Remuneration Services; Asset Management; and Retail Financial Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
McMillan Shakespeare Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MMS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Staffing & Outsourcing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services