DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Nanosonics Ltd.

Nanosonics Limited engages in the research, development, and commercialization of infection control and decontamination products, and related technologies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Nanosonics Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NAN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare