DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của NIB Holdings Limited

nib holdings limited provides health insurance services to residents, international visitors, and students in Australia, New Zealand, and internationally. It operates through four segments: Australian Residents Health Insurance, New Zealand Residents Health Insurance, International (Inbound) Health Insurance, and nib Options.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NIB Holdings Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NHF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Accident & Health Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial