DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sims Metal Management Ltd

Sims Metal Management Limited engages in buying, processing, and selling ferrous and non-ferrous recycled metals primarily in North America, Australia, New Zealand, and Europe. The company operates through North America Metals, ANZ Metals, Europe Metals, and Global E-Recycling segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sims Metal Management Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SGM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Steel & Iron

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials