DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sky Network Television Ltd

SKY Network Television Limited provides multi-channel, pay television, and free-to-air television services in New Zealand. The company broadcasts approximately 100 channels on its digital satellite platform, including basic package of a total of 58 channels comprising news, sports, documentaries, family programs, general entertainment, radio stations, and free to air channels; and premium … More channels consisting of 5 sports channels, 6 movie channels, The Rugby Channel, World TV, the Arts Channel, and Country TV.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sky Network Television Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SKT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
CATV Systems

LĨNH VỰC / SECTOR
Services