DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Anglo American plc

Anglo American plc engages in mining platinum, diamonds, coal, base metals, iron ore, metallurgical coal, and thermal coal in Africa, Europe, South and North America, Australia, and Asia. It mines, processes, and refines platinum group metals, such as platinum, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, and osmium.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Anglo American plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AAL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials