DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Abcam Plc

Abcam plc is a United Kingdom-based company. The Company, along with its subsidiaries, is engaged in the development, marketing and distribution of antibodies and related products. It sells through the Internet to customers in various countries of the world

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Abcam Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ABCA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare