DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Admiral Group PLC

Admiral Group plc, engages in the sale and administration of private motor insurance and related products. The company through, Internet and telephone, delivers car insurance and general insurance products, as well as van insurance and associated products primarily to small businesses

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Admiral Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ADM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial