DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Aggreko plc

Aggreko plc operates in the temporary energy marketplace by providing power generation and temperature control rental solutions worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Aggreko plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AGK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods