DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Assura Group Ltd

Assura owns and invests in primary care property across the UK, in partnership with GP practices and PCTs, to develop new, modern premises according to local need.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Assura Group Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AGR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Healthcare Information Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare