DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Aldermore Group PLC

Aldermore Group PLC provides various banking and related services primarily to small and medium sized enterprises (SME), property investors, savers, and homeowners in the United Kingdom. It operates through four segments: Residential Mortgages, SME Commercial Mortgages, Asset Finance, and Invoice Finance.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Aldermore Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial