DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Accsys Technologies PLC

Accsys Technologies PLC, engages in the development and commercialization of various technologies for the manufacture of Accoya branded acetylated wood in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Accsys Technologies PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AXS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Lumber, Wood Production

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials