DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của B90 Holdings PLC

B90 Holdings plc is a group of companies focused on generating marketing leads and entering into marketing contracts for the activities of various partners in the gaming industry as well as operating its own brand Bet90 Sports ltd. B90 focuses on complementary activities under one umbrella, leveraging its historical cash generative activities of marketing online casinos and sports betting.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
B90 Holdings PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
B90

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--