DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Babcock International Group plc

Babcock International Group PLC is a FTSE 250 company and one of the UK's leading engineering support services organisations. Babcock delivers critical asset support to many sectors, including transport, energy, defence, telecommunications and education.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Babcock International Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BAB

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services