DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Barclays

Barclays PLC is a global financial services holding company. The Company is engaged in retail banking, credit cards, wholesale banking, investment banking, wealth management and investment management services. The Company's segments include Barclays UK and Barclays Corporate & International. The Barclays UK segment incorporates the UK Personal, small UK Corporate and UK Wealth businesses, and the Barclaycard UK consumer credit cards business. The Barclays Corporate & International segment incorporates the Investment Bank segment; the large UK Corporate, and international Corporate and Wealth businesses, and the international Barclaycard business (consisting of the United States, German and Nordic consumer credit cards businesses), and Barclaycard Business Solutions (including merchant acquiring). It operates as financial services provider offering its services to over 20 million personal and card customers, including a million wealth, entrepreneurs and business banking clients.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Barclays

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BARC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Money Center Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial