DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Balfour Beatty plc

Balfour Beatty plc engages in engineering, construction, services, and investment businesses primarily in North America, Europe, and Asian markets. It operates in four segments: Building, Building Management, and Services; Civil and Specialist Engineering, and Services; Rail Engineering and Services; and Investments and Developments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Balfour Beatty plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BBY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods