DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Barratt Developments plc

Barratt Developments PLC engages in the housebuilding and commercial development operations in the United Kingdom. It builds apartments, family townhouses, luxury penthouses, plus homes for rent and shared ownership.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Barratt Developments plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BDEV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Residential Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods