DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Henry Boot plc

Henry Boot plc operates as a property and construction company in the United Kingdom. Its activities include property development, property investment, land management, construction, civil engineering, road maintenance, and plant hire.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Henry Boot plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BHY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Residential Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods