DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Block Energy plc

Block Energy is an AIM-listed exploration and production company applying innovative technology to realise the full potential of previously discovered fields in Georgia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Block Energy plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BLOE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Energy