DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Brit Insurance Holdings plc

Brit Insurance is an international general insurance and reinsurance group specialising in commercial insurance.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brit Insurance Holdings plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BRE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Insurance Brokers

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial