DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Britvic Plc

Britvic is one of the two leading branded soft drinks businesses in the UK and the Republic of Ireland. The Company is the largest supplier of branded still soft drinks in Great Britain, and the number two supplier of branded carbonates.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Britvic Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BVIC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Beverages - Soft Drinks

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods