DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Bellway plc

Bellway p.l.c. engages in house building activities in the United Kingdom. Its activities include land acquisition, financing, planning, architecture, design, build management, marketing, and customer service.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bellway plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BWY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Residential Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods