DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Bytes Technology Group

Bytes Technology Group is a leading provider of world-class IT solutions. Their portfolio of services includes cloud, security, end-user computing, datacentre, data management, licensing, asset management, storage, virtualisation, training, deployment and managed services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bytes Technology Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BYIT.L

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology