DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Capital & Counties Properties PLC

Capital & Counties Properties PLC engages in the investment, development, and management of real estate properties in the United Kingdom. It primarily operates through Covent Garden; Earls Court Properties; and Venues divisions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Capital & Counties Properties PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CAPC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial